کاربرد ورودی اس ام اس کنترل TR24

در اس ام اس کنترل TR24 میتوان از ورودی ها بصورت زیر استفاده نمود

ورودی های دستگاه اس ام اس کنترل TR24 : دستگاه دارای 2 ورودی می باشد .
برای اتصال ولتاژ 12 ولت به ورودی ها باید مثبت را به ترمینال 1 یا 2 و منفی را به ترمینال G متصل کنید. در صورتی که از ولتاژ 12 خود دستگاه برای تحریک ورودی ها استفاده می کنید باید ترمینال G را به منفی 12 ولت مدار متصل کنید.
IN1 : با اتصال ولتاژ 12 ولت به ورودی 1 برای تمامی مدیریت ها کلمه SYSTEM1 ON ارسال می شود و با قطع ولتاژ12 ولت از ورودی 1 برای تمامی مدیریت ها کلمه SYSTEM1 OFF ارسال می شود . ( تحریک +)
IN2 : با اتصال ولتاژ 12 ولت به ورودی 2 برای تمامی مدیریت ها کلمه SYSTEM2 ON ارسال می شود و با قطع ولتاژ12 ولت از ورودی 2 برای تمامی مدیریت ها کلمه SYSTEM2 OFF ارسال می شود . ( تحریک +)

ورودی TR24

ارتباط ورودی با خروجی :

در این حالت با اتصال ولتاژ 12 به ورودی خروجی وصل شده و با قطع ولتاژ خروجی قطع خواهد شد .
برای ارتباط ورودی1 با خروجی 1 باید int1on را به دستگاه ارسال کنید . برای غیر فعال کردن آن باید int1off را به دستگاه ارسال کنید .
برای ارتباط ورودی2 با خروجی 2 باید int2on را به دستگاه ارسال کنید. برای غیر فعال کردن آن باید int2off را به دستگاه ارسال کنید .
برای فعال کردن هر 2 ورودیallinton وبرای غیر فعال کردن آن allintoff را به ذستگاه ارسال کنید

فعال کردن تماس برای ورودی ها :

برای فعال کردن تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتاژ 12 به ورودی متصل می شود کد 1111 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال dial in on (active) به شما این مورد را تایید میکند
برای غیر فعال کردن این مورد کد 1110 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال dial in on (deactive) به شما این مورد را تایید میکند .در حالت معمول حالت تماس تمامی ورودی غیر فعال می باشد
برای فعال کردن تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتاژ 12 از ورودی برداشته می شود کد 2222 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال dial in OFF (active) به شما این مورد را تایید میکند
برای غیر فعال کردن این مورد کد 2220 را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال dial in OFF (deactive) به شما این مورد را تایید میکند . در حالت معمول حالت تماس تمامی ورودی غیر فعال می باشد

 

Tell Us What You Think
1خوب1بهترین1فوق العاده2عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید